Escala de caragol amb esglaons de fusta i altell de disseny amb acer pintat de forja i barana de sirga horitzontal