Corrons suspesos amb diferents diàmetres i profunditat de tallant regulable, difernts tipus d’enganxalls i acoplament de tallant per a entrada interior per a plantats