Construcció i muntatge d’una estructura d’acer folrada amb xapa i coberta aïllades amb portella d’accés.